fbpx

ด้านกฎหมาย

การเข้าและการใช้เว็บไซต์ของ exceladvanceonline.com ต้องเป็นไป ตามกฏหมายของประเทศไทยและกฏและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ลิขสิทธิ์

ข้อความทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ยู exceladvanceonline.com ขอสงวนสิทธิ์ในข้อความ รูปภาพ เสียง ซอฟท์แวร์ และอื่นๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ซึ่ง exceladvanceonline.com เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา exceladvanceonline.com ยินยอมให้ท่านเรียกดูเว็บไซต์ แต่ไม่ยินยอมให้ตัดทอนข้อความเหล่านี้มาใช้ด้วยวิธีสั่งพิมพ์บนกระดาษ การถ่ายโอนข้อมูลใส่ ฮาร์ดดิสก์ หรือ แจกจ่ายให้บุคคลอื่นเพื่อใช้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอันมิใช่เป็นผลประโยชน์ทางการค้า ห้ามมิให้ใช้ในกรณีเพื่อการค้า หรือเพื่อได้ผลประโยชน์ทางการค้า หรือดัดแปลงและเอาไปใช้ในงานอื่นๆ ทั้งด้านสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ รวมถึงการนำไปใส่ในเว็บไซต์อื่นๆ

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ exceladvanceonline.com

เนื้อหา

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ใช้สำหรับเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น มิได้มีเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง โดยเฉพาะ และไม่มีการประกันความเที่ยงตรงและความสมบูรณ์ ทั้ง exceladvanceonline.com และพนักงาน หรือ ตัวแทนไม่ได้รับผิดชอบต่อการสูญหาย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นจากการเข้าหรือใช้เว็บไซต์นี้ หรือ เว็บไซต์อื่นๆ ที่มีการเชื่อมต่อ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ แก้ไขข้อมูลที่ปรากฎในอินเตอร์น็ตไซด์นี้หากหรือเมื่อเราพิจารณาว่าเหมาะสม โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ท่านทราบแต่อย่างไร

เว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อกัน

exceladvanceonline.com อาจมีการเชื่อมข้อมูลกับเว็บของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์แห่งนี้ แต่มิได้หมายความว่า exceladvanceonline.com ต้องเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หรือกับเจ้าของเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านี้ exceladvanceonline.com และพนักงานมิได้รับผิดชอบต่อข้อความและเนื้อหาใดๆ ที่สร้างขึ้น และเผยแพร่ในเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านั้น การที่เชื่อมข้อมูลกับเว็บไซต์อื่นๆ ไม่อาจถือ โดยนัยได้ว่า exceladvanceonline.com รับรองเว็บไซต์ หรือข้อมูลที่กล่าวถึงในเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านั้น หากท่านพบว่าท่านเข้าสู่อีกเว็บไซต์หนึ่ง ท่านสามารถกลับมาที่เว็บไซต์นี้ได้โดยคลิกที่ ลูกศร “back” หรือคีย์คำว่า exceladvanceonline.com