fbpx

นโยบายการรักษาข้อมูล

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ประกาศเรื่องนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“ประกาศ”) มีไว้สำหรับลูกค้าของบริษัท exceladvanceonline.com ( “บริษัท”) ทุกท่าน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่บริษัทด้วยความไว้วางใจ  บริษัทจะใช้วิธีการที่เหมาะสมในการจัดการ คุ้มครอง และการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

ระหว่างที่ท่านติดต่อกับบริษัท บริษัทอาจ และ/หรือทำการจัดเก็บ นำไปใช้ เปิดเผย หรือดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงการติดต่อระหว่างบริษัทกับท่าน การจัดหาสินค้า และ/หรือบริการให้แก่ท่าน การตอบคำถามหรือข้อร้องเรียน การให้ข้อมูล และ/หรือรายการอัพเดทสินค้าบริการ รวมทั้งโปรโมชั่นที่บริษัทหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับการคัดเลือกโดยบริษัทจัดให้มีขึ้น รวมถึงวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินกิจการและรักษาไว้ซึ่งธุรกิจของบริษัทตามที่กำหนดในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่บริษัทต่อผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ตัวแทน และ/หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่อยู่ภายในหรือภายนอกประเทศไทย เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ตัวแทน และ/หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นดังกล่าว จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของบริษัท หรือโดยลักษณะอื่นใด ตามวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทจะโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทยไปยังเซิร์ฟเวอร์ซึ่งจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลลูกค้าส่วนกลางของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ต่างประเทศและบริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์

บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องจัดเก็บและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท หรือไม่ยินยอมตามประกาศฉบับนี้ หรือไม่ยินยอมตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทจะไม่สามารถจัดหาสินค้า และ/หรือบริการให้แก่ท่าน หรือตอบข้อซักถาม หรือดำเนินการตามข้อเสนอแนะของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทขอให้คำมั่นสัญญาว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัย โดยท่านมีสิทธิที่จะขอเข้าถึง คัดลอก อัพเดท หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรักษาไว้ และท่านมีสิทธิที่จะขอให้บริษัทจำกัดการดำเนินการหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา (เช่น ท่านอาจแจ้งบริษัทให้หยุดส่งข้อมูลด้านการตลาด โปรโมชั่น หรือการติดต่อท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เป็นต้น)

ท่านสามารถส่งคำร้องขอของท่านเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง:

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (Data Protection Officer)

การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทถือเป็นการที่ท่านยินยอมให้บริษัทจัดเก็บ นำไปใช้ เปิดเผย และดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวภายใต้ประกาศฉบับนี้ นอกจากนี้ บริษัทถือว่าท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและครบถ้วน และข้อมูลที่ท่านให้แก่บริษัทไม่เป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นปัจจุบัน และท่านจะแจ้งให้บริษัททราบทันทีในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงและแก้ไขประกาศและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะๆ โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการปรับปรุงแก้ไขประกาศหรือนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยการประกาศหรือแจ้งผ่านเว็บไซต์ หรือโดยวิธีอื่นๆ ตามที่บริษัทเห็นควร ทั้งนี้ กรณีที่มีการแก้ไขประกาศหรือนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศหรือนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับแก้ไขจะมีผลบังคับใช้เฉพาะกับข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บภายหลังจากที่บริษัทได้เผยแพร่ประกาศและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับแก้ไขลงบนเว็บไซต์แล้วเท่านั้น

ประกาศ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562